دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   سارنگ

پست الکترونیکی : r-sarang@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی زیست فناوری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست اداره کل تربیت بدنی واحد-م.گ مهندسی ورزش(کارشناسی)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/05/19

رضا سارنگ

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^